07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą, która nie pozwala na zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyroku z 25 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wada postępowania przyczyniająca się do jego unieważnienia musi mieć charakter nieusuwalny. Co więcej, powstała wada winna powodować, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu.

„Taka konstrukcja przepisu odsyła do art. 146 PZP, w którym wymienione są wszystkie przypadki naruszenia PZP powodujące konieczność unieważnienia umowy.” (KIO 2041/19).

W ocenie Izby jednak, odesłania do art. 146 PZP nie wolno traktować jako jedynego katalogu zawierającego przesłanki, których wystąpienie skutkuje unieważnieniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

„Skutkowałoby to tym, iż wystąpienie innych wad w postępowaniu nie mogłoby być powodem jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP (…). Niezbędne jest więc uznanie, że przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP dotyczy również tych okoliczności unieważnienia umowy, w których czynności tej dokonuje sąd na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. (KIO 2041/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa