28.06.2017

Jak rozumieć warunki udziału w postępowaniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przez warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od istnienia albo nieistnienia których uzależniona jest możliwość uczestniczenia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. Tezę taką sformułowała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 kwietnia 2017 r. (sprawa o sygn. 595/17).

Warunki stawiane Wykonawcom przez Zamawiających

Jak stanowi art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Izba w wyroku wskazała, że Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji pojęcia „warunków udziału w postępowaniu”. Ponadto KIO zgodziła się wyrokiem w sprawie KIO 978/11, że „ustalenie warunków udziału w postępowaniu, w tym opisu oceny sposobu spełniania tych warunków jest jedną z najważniejszych czynności Zamawiających, którzy zobowiązani są do określenia tych warunków w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, by zarówno Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu jak i sami Zamawiający dokonując oceny spełniania tych warunków mogli ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako zasada „spełnia - nie spełnia”).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa