11.04.2018

Jak skutecznie wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Pierwszym, a zarazem kluczowym i niezbędnym elementem każdego odwołania składanego przez Wykonawcę, jest wykazanie interesu prawnego we wniesieniu odwołania.

Temat ten jest szeroko komentowany i opisywany zarówno przez doktrynę jak i samą Izbę. Ta, 22 stycznia 2018 r. wydała wyrok w sprawie KIO 18/18, w którym odniosła się do skuteczności wykazania posiadania interesu prawnego przez odwołującego.

Punktem wyjścia do niniejszego zagadnienia jest art. 179 ust. 1 PZP, zgodnie z którym środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

Stanowisko KIO

W ocenie Izby, gdy oferta odwołującego została wybrana jako najkorzystniejsza, nie ma on interesu we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 PZP. Szkoda, którą poniósł lub może ponieść Wykonawca musi być zatem wynikiem naruszenia ustawy przez Zamawiającego, czyli wiązać się z uchybieniem przepisom PZP.

„Dopóki jednak czynność Zamawiającego, choćby nieprawidłowa, nie godzi w interes Wykonawcy i nie grozi mu szkodą, dopóty nie otwiera się termin na wniesienie odwołania.” (KIO 18/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO