11.04.2018

Jak skutecznie wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Pierwszym, a zarazem kluczowym i niezbędnym elementem każdego odwołania składanego przez Wykonawcę, jest wykazanie interesu prawnego we wniesieniu odwołania.

Temat ten jest szeroko komentowany i opisywany zarówno przez doktrynę jak i samą Izbę. Ta, 22 stycznia 2018 r. wydała wyrok w sprawie KIO 18/18, w którym odniosła się do skuteczności wykazania posiadania interesu prawnego przez odwołującego.

Punktem wyjścia do niniejszego zagadnienia jest art. 179 ust. 1 PZP, zgodnie z którym środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

Stanowisko KIO

W ocenie Izby, gdy oferta odwołującego została wybrana jako najkorzystniejsza, nie ma on interesu we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 PZP. Szkoda, którą poniósł lub może ponieść Wykonawca musi być zatem wynikiem naruszenia ustawy przez Zamawiającego, czyli wiązać się z uchybieniem przepisom PZP.

„Dopóki jednak czynność Zamawiającego, choćby nieprawidłowa, nie godzi w interes Wykonawcy i nie grozi mu szkodą, dopóty nie otwiera się termin na wniesienie odwołania.” (KIO 18/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa