22.11.2021

Jak utajnić informacje ze względu na szczególne zestawienie?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasada jawności dotyczy nie tylko samego postępowania o udzielenie zamówienia, ale przede wszystkim udzielanych w toku tego postępowania informacji. Niejako po drugiej stronie jest zasada ochrony konkurencji, która czasami może się z zasadą jawności kłócić.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest w tym zakresie bardzo bogate. Dziś przedstawiamy wyrok KIO 1383/20 z 9 lipca 2021 r., w którym Izba odniosła się do utajnienia informacji zawartych w składanych przez Wykonawcę wyjaśnieniach, ze względu na ich szczególne zestawienie. Analizując wyrok KIO przedstawiamy dwie ważne uwagi, które pozwolą Ci prawidłowo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. Dokładnie określić, które informacje są tajne

Podstawy utajniania niektórych informacji należy upatrywać w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Pozwalają one na utajnienie m.in. takich informacji, które ze względu na swoje szczególne zestawienie nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji. W omawianym wyroku Izba miała do czynienia właśnie z taką podstawą utajnienia informacji.

Wykonawca twierdził, że utajnione przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają ochronie ze względu na swoje szczególne zestawienie. Izba nie podzieliła tego zdania. KIO wskazała na wstępie, że Wykonawca zastrzegł wszystkie informacje zawarte w wyjaśnieniach jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak w treści uzasadnienia wskazał, że część tych informacji jest publicznie dostępna. Nie wskazał też w jakikolwiek sposób, jaka część zastrzeżonych informacji jest publicznie dostępna. Izba wskazała takie postępowanie jako niedopuszczalne. Zdaniem Izby Wykonawca powinien określić i zidentyfikować, które informacje w wyjaśnieniach są jawne, a które tajne. Mając taką wiedzę można dopiero określić, czy objęcie zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa informacji jawnych jest zasadne.

2. Wykazać obiektywną wartość gospodarczą

Nieuprawnione jest także twierdzenie, że określony, bliżej niezidentyfikowany zakres informacji z wyjaśnień podlega ochronie tylko dlatego, że rzekomo jest w szczególnym zestawieniu z innymi informacjami. Sam fakt zamieszczenia jawnych informacji w dokumencie zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa nie czyni takich informacji poufnymi. Takie stanowisko prowadziłoby do absurdalnych wniosków. Uzasadnione byłoby zastrzeżenie każdej informacji, niezależenie czy jawnej czy poufnej tylko przez sam fakt zamieszczenia jej w wyjaśnieniach.

Ponadto zdaniem Izby, o tym czy mamy do czynienia z informacją zasługującą na ochronę decyduje charakter informacji i obiektywna wartość gospodarcza. Nie zaś fakt zamieszczania informacji w wyjaśnieniach i stwierdzenia, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzegana informacja ma mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający obiektywną wartość gospodarczą. Co istotne obiektywną wartość gospodarczą zastrzeganych informacji musi wykazać Wykonawca powołujący się na tajemnicę przedsiębiorstwa względem określonych informacji. Nie sposób uznać wykazanie spełnienia omawianej przesłanki poprzez przywoływanie subiektywnej oceny informacji dokonanej przez danego Wykonawcę.

Podkreślić należy, że zdaniem Izby, obowiązkiem Wykonawcy jest należyte wykazanie, że wyjaśnienia stanowią indywidualne zestawienie informacji jawnych i poufnych, są autorskim rozwiązaniem Wykonawcy, które może być wykorzystywane w innych postępowaniach przez konkurencję, a tym samym powodować określone straty ekonomiczne po jego stronie.

Podsumowanie

Wykonawca może utajnić informacje ze względu na ich szczególne zestawienie, nawet jeżeli część z tych informacji jest jawna. Jednak, aby doszło do takiego utajnienia Wykonawca musi wskazać, które informacje są jawne i wykazać, że ich utajnienie jest obiektywnie zasadne.

Sam fakt zamieszczenia jawnych informacji w dokumencie zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa nie czyni takich informacji poufnymi. O tym czy mamy do czynienia z informacją zasługującą na ochronę decyduje charakter informacji i jej obiektywna wartość gospodarcza.

Jeśli chcesz zastrzec informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a masz wątpliwości, jak zrobić to prawidłowo, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa