30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmowę przetargową, Zamawiający musi być w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Wykazanie niedozwolonego porozumienia – co wynika z przywołanego wyżej art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – nie musi wiązać się z koniecznością przedstawienia dowodów bezpośrednich – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

Nie ulega wątpliwości, że również dowody pośrednie w postaci odpisów KRS, umów, wezwań o uzupełnienie, sposobu działania poszczególnych Wykonawców mogą wskazywać na zawarcie takiego porozumienia(KIO 1830/19)

W wyroku z 30 września 2019 r. KIO przypomniała, że zakłócające konkurencję porozumienie pomiędzy Wykonawcami odnosi się również do nieformalnych działań przedsiębiorców.

Dlatego też Zamawiający zobowiązany jest do badania nie tylko samego porozumienia, ale wszelkich okoliczności towarzyszących jego zawarciu i późniejszej jego realizacji.(KIO 1830/19)

Podsumowanie

Dla stwierdzenia niedozwolonego porozumienia nie ma znaczenia jego forma, ale przede wszystkim wola stron oraz to, co poprzez swoje zachowanie zamierzają one osiągnąć w toku postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO