01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ujawnienie informacji dotyczących ofert Wykonawców ma na celu weryfikację, czy faktycznie wybrana oferta była najkorzystniejsza. Istnieją jednak informacje, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. W jakich sytuacjach Wykonawca może się powołać na tajemnicę przedsiębiorstwa? Jakiego typu informacji może nie ujawniać?

Zastrzeżenie określonych informacji reguluje art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ZNK). Na tej podstawie orzekała 4 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza określając trzy warunki, po spełnieniu których można się powołać na tajemnicę przedsiębiorstwa (KIO 2434/20).

Jakie warunki zastrzeżenia informacji?

1. Zastrzeżenie dotyczy konkretnego rodzaju informacji. Są to kategorie wymienione wprost w art. 11 ZNK i tylko w stosunku do nich można powołać się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Do omawianych kategorii należą informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub stanowiących inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego są to informacje o co najmniej potencjalnej lub minimalnej wartości, których wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędzi mu wydatki lub zwiększy zysk.

2. Ta przesłanka dotyczy wyłączności do zastrzeganych informacji. Oznacza to, że zastrzeżone informacje jako całość, lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów, nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

3. Wymóg formalny mówiący, że Wykonawca upoważniony do rozporządzania daną informacją korzysta z zastrzeżenia informacji przy zachowaniu należytej staranności w celu utrzymania ich w poufności. Oznacza to spełnienie rozsądnych i adekwatnych wymagań w zakresie ochrony informacji, na określonym polu pozyskiwania danych.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony.

Powyższe wymagania muszą zostać spełnione łącznie i tylko wtedy Wykonawca może się powołać na tajemnicę przedsiębiorstwa. Co więcej zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych to Wykonawca musi udowodnić, że powołuje się na tajemnicę zgodnie z prawem.

Podsumowanie

Wykonawca może się powołać na tajemnicę przedsiębiorstwa, ale tylko po spełnieniu wymagań stawianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

To na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że wymagania ustawowe powołania się na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przez niego spełnione. 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa