11.07.2018

Jeśli Zamawiający posiada dokumenty, nie może ich ponownie żądać!

„Naruszenie art. 26 ust. 3 PZP przez bezprawne i bezzasadne zaniechanie wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zarzucił Zamawiającemu Wykonawca składający odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Izba w wyroku z 26 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 236/2018) nie uwzględniła tego zarzutu  wskazując, że Zamawiający mógł skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 6 PZP. Zgodnie z tym przepisem Wykonawca nie jest zobowiązany do składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Co jednak ważne, a co podkreśliła KIO: przepis przez polskiego ustawodawcę został sformułowany jako uprawnienie Wykonawcy, jednak stanowi on odpowiedź na motyw 85 dyrektywy 24/2014/UE.

„Motyw ten wprost wskazuje, że instytucja zamawiająca ma się nie zwracać o aktualny dokument, który posiada w związku z wcześniejszymi postępowaniami. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszym postępowaniu.” (KIO 236/2018)

Powyższe orzeczenie wskazuje na brak konieczności składania dokumentów już posiadanych przez Zamawiającego. Nie jest nie to tylko uprawnienie Wykonawcy, także po stronie Zamawiającego kreuje obowiązek zaniechania żądania takich dokumentów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO