10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

Zamawiający może żądać od Wykonawców pewnych dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Uprawnienie takie wynika z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Co ważne, w przepisie tym listę dokumentów poprzedza wyrażenie „w szczególności”. Ocenę i charakter tego niedookreślonego pojęcia potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 666/17).

Izba wskazała, że pojęcie „w szczególności”  oznacza, że oprócz enumeratywnie wymienionych rodzajów dokumentów Zamawiający może posługiwać się również innymi, opisanymi przez siebie, a nie wymienionymi w omawianym przepisie.

Pamiętajmy zatem, że § 13 i wymienione tam dokumenty, to tylko wskazówki dla Zamawiającego. Nie stanowią one katalogu zamkniętego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO