11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego lub mogące mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje.

Jak oceniła Krajowa Izba Odwoławcza, pod pojęciem „informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego” należy rozumieć takie informacje, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym.

„Są to informacje nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością, a których podanie przez Wykonawcę skutkuje mylnym przekonaniem Zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości. Istotna jest zatem treść informacji podanych przez Wykonawcę, jak również to, jaki skutek mogły one wywołać w świadomości danego Zamawiającego.” (KIO 2435/19)

W wyroku wydanym 17 grudnia 2019 r. KIO stanęła na stanowisku, że dla możliwości wykluczenia nie jest istotne, czy podanie przez Wykonawcę informacje faktycznie wpłynęły na działania podejmowane przez Zamawiającego. Wystarczające jest, aby informacje takie mogły mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO