06.12.2017

Kiedy KIO przyczyni się do niezgodnego z prawem wyniku postępowania?

Zgodnie z art. 7 ust. 3 PZP zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami PZP.

W wyroku z 21 sierpnia 2017 r. (KIO 2155/17) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że podobnie prawidłowe powinny być pozostałe czynności w postępowaniu, a postępowanie odwoławcze ma tę prawidłowość zapewnić.

„Niezgodne więc z tym założeniem byłoby przyczynianie się przez postępowanie odwoławcze do błędnego (niezgodnego z prawem) wyniku postępowania przetargowego, a tym bardziej jego bezpośrednie powodowanie.” (KIO 2155/17)

Izba podkreśliła, iż w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obowiązkiem wynikającym z art. 186 ust. 2 zd. 2 lub ust. 3 PZP a przekonaniem Zamawiającego, że wykonanie tego obowiązku doprowadzi do niezgodności deklarowanej do wykonania czynności z prawem – zwłaszcza w zakresie wpływającym na wybór najkorzystniejszej oferty – przyjmuje się, że poprawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest priorytetem.

Tym samym w ocenie KIO toleruje się postąpienie Zamawiającego niezgodnie z art. 186 ust. 2 zd. 2 lub ust. 3 PZP, jeśli jego czynność jest poprawna w świetle przepisów „merytorycznych”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO