31.05.2017

Kiedy można powtórnie wezwać do złożenia wyjaśnień?

Powtórzenie wezwania do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny musi wynikać z obiektywnych okoliczności. Mają one uzasadniać uszczegółowienie wyjaśnień, złożonych na pierwotne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego. Stanowisko takie zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 marca 2017 r. (KIO 416/17).

„Uzasadnieniem do skierowania kolejnego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 PZP może być konieczność rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie, sformułowane przez Zamawiającego w sposób ogólny, oparty na literalnym brzmieniu przepisu.” – KIO 416/17

Izba przypomniała ponadto, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Jako ciekawostkę wskażę, iż w wyroku skrytykowane zostało twierdzenie, jakoby Wykonawca nie był uprawniony do ujawnienia ofert swoich podwykonawców. KIO zwróciła uwagę, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wykazać wszelkie okoliczności, które mają wpływ na wysokość oferty. Prawo zamówień publicznych posiada natomiast mechanizmy służące ochronie takich informacji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO