13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

Stosownie do regulacji zawartej w art. 87 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do możliwości zastosowania trybu wyjaśnień na podst. art. 87 ust. 1 PZP w wyroku wydanym 17 maja 2019 r. (sygn. akt KIO 770/19). Jak podkreśliła Izba przepis ten ma zastosowanie, gdy treść oferty budzi wątpliwości, jest niespójna czy zawiera sprzeczności.

KIO wskazała, że ten przepis znajdzie zastosowanie w szczególności podczas badania spełnienia wymagań SIWZ przez ofertę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO