19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Taką obligatoryjną przesłankę zawiera art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 października 2018 r. (sygn. akt KIO 2038/18) wyjaśniła, kiedy zachodzi konieczność zapewnienia Wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji. Ma to miejsce wyłącznie w sytuacji zaistnienia przesłanki do wykluczenia Wykonawcy wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP.

„Jeśli Wykonawca nie podlega wykluczeniu, bowiem Zamawiający wyeliminował zakłócenie konkurencji spowodowane udziałem tego Wykonawcy w przygotowaniu postępowania, to Wykonawca nie musi udowadniać, że jego udział w postępowaniu zakłóci konkurencję.” (KIO 2038/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi