25.04.2018

Kiedy należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Zamawiający ma obowiązek zażądać udzielenia wyjaśnień od Wykonawcy zawsze, gdy poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny pod względem jej rażącego zaniżenia. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 stycznia 2018 r. (KIO 2328/17).

W ocenie KIO należy mieć na uwadze, że w art. 90 ust. 1 PZP użyto zwrotów takich jak „wydaje się” i „budzą wątpliwości Zamawiającego”, które wskazują na wrażenie Zamawiającego, charakteryzujące się dużym stopniem subiektywności.

„Zamawiający może więc powziąć wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy realizacji tego rodzaju zamówień, a także w oparciu o znajomość cen obowiązujących na rynku.” (KIO 2328/17)

Powyższe oznacza, że zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień jeżeli, poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny, lecz katalog wątpliwości nie został w prawie zamówień publicznych przedstawiony.

W prawie zamówień publicznych brak jest literalnie wymienionych przesłanek uzasadniających konieczność wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Podsumowanie.

Oznacza to w teorii, że ta sama oferta złożona w dwóch identycznych postępowaniach może zostać przez dwóch zamawiających różnie zakwalifikowana. Wezwanie wykonawcy bowiem zależeć może m.in. od doświadczenia nabytego przez zamawiającego przy realizacji tego rodzaju zamówień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO