21.03.2018

Kiedy należy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę?

W wyroku z 18 grudnia 2017 r. (sprawa o sygn. akt KIO 2483/17, KIO 2484/17) Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że zasada jawności doznaje ograniczenia w art. 8 ust. 3 PZP. Stanowi on, że „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Moment właściwy do zastrzeżenia informacji

W ocenie Izby, przepis art. 8 ust. 3 PZP określa również moment, w którym Wykonawca zobowiązany jest zastrzec i wykazać zasadność utajnienia danych informacji zawartych w ofercie. Jak wskazała KIO, powinno to nastąpić najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

„W odniesieniu do dokumentów przedstawianych na późniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć, że zasadność zastrzeżenia zawartych w nich informacji musi być wykazana wraz ze złożeniem takiego dokumentu” (KIO 2483/17, KIO 2484/17)

Struktura kosztów jako tajemnica przedsiębiorstwa

Ponadto, w przedmiotowym wyroku, Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że struktura kosztów Wykonawcy („sposób budowy ceny”) może stanowić informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i jako taka może zostać skutecznie zastrzeżona.

Jest to uzasadnione szczególnie w przypadku, gdy sposób budowy ceny „nie stanowił przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, którym Wykonawcy winni byli się posłużyć” (KIO 2483/17, KIO 2484/17).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO