23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania Wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich Wykonawców znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek – uznała Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 1636/19).

W stanowisku KIO przedstawionym w wyroku z 9 września 2019 r. Izba stwierdziła, że wszyscy Wykonawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie. Dokonywanie oceny warunków oraz ofert powinno następować wedle wcześniej sprecyzowanych i znanych Wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych dokumentów, a nie wiedzy Zamawiającego.

„Nie oznacza to jednak, że Zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu zamówienia, gdy jego działania pozwalają na uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim podmiotom występującym na rynku.” (KIO 1636/19).

Podsumowanie

W ocenie Izby, kiedy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, lecz nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub Wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa