23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania Wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich Wykonawców znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek – uznała Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 1636/19).

W stanowisku KIO przedstawionym w wyroku z 9 września 2019 r. Izba stwierdziła, że wszyscy Wykonawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie. Dokonywanie oceny warunków oraz ofert powinno następować wedle wcześniej sprecyzowanych i znanych Wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych dokumentów, a nie wiedzy Zamawiającego.

„Nie oznacza to jednak, że Zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu zamówienia, gdy jego działania pozwalają na uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim podmiotom występującym na rynku.” (KIO 1636/19).

Podsumowanie

W ocenie Izby, kiedy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, lecz nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub Wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO