02.11.2021

Kiedy Zamawiający jest zwolniony z udzielenia wyjaśnień Wykonawcy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 W toku przygotowania oferty Wykonawca jest uprawniony do składania zapytań odnośnie treści SWZ, tak aby mógł przygotować ofertę jak najlepiej dostosowaną do potrzeb Zamawiającego. Co do zasady Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na takie pytania. W wyroku KIO 2358/21 z 16 września 2021 r., Izba wskazała sytuacje, kiedy Zamawiający jest z tego obowiązku zwolniony.

1. Wniosek spóźniony

Zamawiający jest zwolniony z udzielania odpowiedzi na wnioski spóźnione. Prawo zamówień publicznych obliguje Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień na wnioski Wykonawcy złożone najpóźniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia skrócono termin składania ofert. W takim przypadku pytania do Zamawiającego muszą zostać złożone do 7 dni przed nowym terminem składania ofert.

Co ciekawe, złamanie przez Wykonawcę wskazanych powyżej terminów zwalnia Zamawiającego z obowiązku udzielania odpowiedzi, jednak nie zabrania tego. Oznacza to, że Zamawiający może udzielić odpowiedzi na spóźnione pytanie i nie stanowi to złamania PZP. Co więcej, jak zauważyła Izba, na spóźnione pytanie Zamawiający może udzielić odpowiedzi niepełnej. Skoro, zgodnie z prawem Zamawiający może w ogóle nie udzielić odpowiedzi, to na zasadzie wnioskowania z większego na mniejsze, ma także prawo udzielić odpowiedzi niepełnej, nieodnoszącej się do całości pytania.

2. Pytania nie odnoszą się do treści SWZ

Kolejny przypadek, kiedy Zamawiający jest zwolniony z udzielania odpowiedzi dotyczy sytuacji, gdy pytania Wykonawcy nie odnoszą się do treści SWZ. Jak zauważyła Izba, wyjaśnieniu podlega treść SWZ, czyli treść istniejąca. Jeżeli czegoś w SWZ nie ma, a Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści SWZ, to takie „pytanie” nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, ale stanowi wniosek o jej uzupełnienie.

W podanej sprawie Izba wskazała, że pytanie Wykonawcy o treści: „Jaka jest intencja Zamawiającego narzucając parametry mechaniczne materiału śruby hakowej i jarzma kutego, skoro nie podaje się ich wymiarów geometrycznych?” nie stanowi doprecyzowania SWZ a raczej pytania o intencje Zamawiającego. Z żadnego przepisu ustawy PZP nie wynika jednak, aby Zamawiający musiał tłumaczyć Wykonawcom motywy swoich działań.

Podsumowanie

Zamawiający jest zwolniony z udzielania wyjaśnień co do treści SWZ jeżeli:

- zapytanie zostało złożone po terminie – ten wynosi 14 dnia przed terminem złożenia ofert lub w wyjątkowych sytuacjach 7 dni,

- zapytanie nie dotyczyło wyjaśnienia treści SWZ.

Pomimo braku obowiązku udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający może to uczynić. W takim jednak przypadku treść udzielonej odpowiedzi nie musi spełniać wymagań nałożonych przez prawo.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa