18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Co do zasady, w prawie zamówień publicznych obowiązuje niezmienność oferty złożonej przez Wykonawcę, od którego należy oczekiwać staranności wymaganej od profesjonalisty.

Wyjątkiem są nieistotne omyłki, które Zamawiający może poprawić w ofercie. Zgodnie z art. 87 ust 2 PZP, Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i ewentualnie inne omyłki, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

W orzeczeniu z 25 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że dokonanie zmiany w treści oferty jest możliwe, jeżeli stwierdzone niezgodności mają taki charakter, że ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.

Izba przypomniała, że zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP może zostać poprzedzone wyjaśnieniami, o których mowa w art. 87 ust. 1 PZP.

„Zmiany w ofercie przetargowej po jej otwarciu powinny być co do zasady wykluczone, z zastrzeżeniem możliwości korekty omyłek o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1-3 PZP. Inne podejście do kwestii możliwości zmian niewątpliwie prowadzi do naruszenia zasady przejrzystości, równości Wykonawców i możliwości uczciwego konkurowania.” (KIO 2021/19)

Podsumowanie

Na zakończenie odpowiedzmy na pytanie postawione w tytule artykułu: Zamawiający nie może poprawić oferty, jeśli czynność ta wymagałaby udziału Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa