22.08.2018

KIO o istotnej zmianie okoliczności

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jedną z przesłanek obligujących Zamawiającego do unieważnienia postępowania jest sytuacja, kiedy wystąpiła istotna zmiana okoliczności (art. 93 ust. 1 PZP). O takim przypadku wypowiedziała się w niedawnym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza.

W orzeczeniu z 8 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 267/2018) Izba orzekła, że przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP została określona kumulatywnie. Na istotną zmianę okoliczności wskazuje się w sytuacji, kiedy prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz nie można było tego wcześniej przewidzieć.

„Wystąpienie istotnej zmiany okoliczności musi mieć charakter obiektywny. Konieczne jest stwierdzenie, że zmiana wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia.” (KIO 267/2018)

W ocenie KIO oznacza to, że przy zachowaniu należytej staranności istotnej zmiany okoliczności nie mógł wcześniej przewidzieć zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca.

Podsumownie

Przytoczony wyrok KIO zawiera trafne i warte zapamiętania tezy. Jak chociażby wskazanie, że okoliczności opisane w art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP muszą mieć charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa