Zgodnie z art. 190 ust. 1 PZP strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Co ważne, dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 lipca 2017 r. (KIO 1422/17) zwróciła uwagę, że w myśl art. 190 ust. 1 PZP ciężar wskazywania wszystkich okoliczności i dowodów na ich potwierdzenie, od których zależy powodzenie wnoszonego odwołania z reguły spoczywa na stronie odwołującej. To wnoszący odwołanie ze stwierdzonych faktów wywodzi ostatecznie skutki prawne.

Izba ponadto zwróciła uwagę na znaczenie wyrażenia: „fakt stwierdzony niewątpliwie”. Podkreśliła, że należy przez nie rozumieć prawdziwość twierdzenia, które zdolne jest uzasadnić żądanie lub zarzut, w tym przypadku strony odwołującej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO