16.08.2017

KIO ponownie o opisie przedmiotu zamówienia i uczciwej konkurencji!

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazuje na dany produkt jest utrudnianiem uczciwej konkurencji. Co ważne, Zamawiający nie musi podać nazwy przedmiotu. Niedozwolone jest określenie w opisie przedmiotu zamówienia takich cech i parametrów, by tylko jeden Wykonawca mógł je spełnić.

Zarazem jednak, Zamawiający musi opisać przedmiot zamówienia w SIWZ w taki sposób, by wskazywał jego rzeczywiste potrzeby

Do tych kwestii odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z niedawnych wyroków.

Eliminacja spornych sformułowań należy do Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest usunąć z opisu przedmiotu zamówienia określenia, które wskazywałyby konkretnego Wykonawcę lub takie, które eliminowałyby pewnych Wykonawców. Decyzję taką podjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 651/17), odnosząc się do art. 29 ust. 2 PZP.

„Warunkiem zapewnienia konkurencji jest w takim przypadku wyeliminowanie sytuacji, w których uniemożliwia się z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach Zamawiającego. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy Wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności.” (KIO 651/17)

Jak podkreśliła Izba nie jest obowiązkiem Zamawiającego gwarantowanie, aby każdy podmiot działający na rynku mógł zrealizować przedmiot umowy. Zdaniem KIO taka sytuacja „prawie nigdy nie jest możliwa”.

„Jednakże, pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji, Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To Zamawiający, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć.” (KIO 651/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO