20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 90 ust. 1 PZP).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

W tym miejscu zasadne jest przytoczenie nowego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z 14 stycznia 2019 r., wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 2648/16.

„Na gruncie przepisu art. 90 ust. 1 PZP decyzja, co do wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień w dużej mierze zależy od przekonania samego Zamawiającego, co jednocześnie powinno wynikać z określonych okoliczności o charakterze obiektywnym.” (KIO 2648/18)

Subiektywny charakter „przekonania Zamawiającego” oznacza, że w takim samym stanie faktycznym, konieczność wezwania do wyjaśnień na gruncie art. 90 ust. 1 PZP, może zostać oceniona odmiennie przez dwóch różnych Zamawiających.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi