15.03.2017

Konieczność wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest zobowiązany żądać od Wykonawcy udzielenia wyjaśnień każdorazowo, gdy tylko poweźmie wątpliwości co do zaniżenia zaoferowanej ceny.

Użyte sformułowanie „budzą wątpliwości” wskazuje na wrażenie Zamawiającego charakteryzujące się dużym stopniem subiektywności. Ustawa Prawo zamówień publicznych w tym zakresie nie wskazuje żadnych przesłanek uzasadniających konieczność wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający może powziąć wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy udzielaniu tego rodzaju usług, znajomość cen obowiązujących na rynku, ceny innych ofert złożonych w postępowaniu itp. – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2017 r. (KIO 40/17).

W badanym przez Izbę stanie faktycznym Odwołujący, wezwany do wyjaśnienia złożenia oferty z rażąco niską ceną, złożył bardzo nieprecyzyjne, niejasne i niezrozumiałe uzasadnienie. Wartości wskazane przez Odwołującego przy kalkulacji ceny były nieczytelne i mało rzeczowe. Wobec braku konkretnych danych, ocena zasadności przyjętych wartości była niemożliwa.

Zdaniem Izby nie ma podstaw do ponownego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w sprawie zaoferowanej ceny. Wezwanie takie byłoby możliwe, gdyby Wykonawca złożył rzetelne i wyczerpujące wyjaśnienia odpowiadające wystosowanemu wezwaniu, a koniecznym byłoby wyjaśnienie kwestii, o które Zamawiający uprzednio nie zapytał.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 kwietnia 2014 r., (KIO 725/14) „prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać uchylania się przez Wykonawcę od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Brak rzetelności w składanych wyjaśnieniach nie może uzasadniać kolejnych wezwań kierowanych do Wykonawcy”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa