11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, Wykonawca może korzystać w postępowaniu ze zdolności technicznych lub ekonomicznych innych podmiotów. Nad kwestią relacji podmiotu trzeciego z Wykonawcą, Krajowa Izba Odwoławcza pochyliła się w wyroku z 18 listopada 2020 r. (KIO 2517/20).

Wykonawca może korzystać ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Co istotne, charakter prawny łączący Wykonawcę z podmiotem trzecim, nie ma wpływu na ich sytuację w postępowaniu. To Zamawiający ocenia, czy faktyczne udostępnienie zdolności przez podmiot trzeci pozwala Wykonawcy spełnić wymagania postawione w SIWZ.

W przypadku, kiedy nie doszło do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ust. 6 PZP, Zamawiający jest zobligowany do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu trzeciego innym, który pozwoli na spełnienie wymagań SIWZ.

Alternatywą dla powyższego zadania jest zobowiązanie się Wykonawcy do osobistego wykonania części zamówienia, za którą miał być odpowiedzialny podmiot trzeci. Brak zastosowania jednego z powyższych rozwiązań skutkuje odrzuceniem oferty z powodu nie spełnienia wymagań SIWZ.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych przepisów, w wyniku negatywnej oceny Zamawiającego, Wykonawca może zrezygnować z udostępniania zdolności podmiotu trzeciego i zastąpić go innym podmiotem.

Należy jednak mieć na uwadze, że uznanie podmiotu trzeciego za niezdolnego do wykonania powierzonego mu zadania, może prowadzić do odrzucenia całej oferty i wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi