05.03.2018

Krajowa Izba Odwoławcza o zakresie orzekania

Zgodnie z art. 192 ust 7 PZP Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. W wyroku z 8 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2468/17), Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do treści tego przepisu.

KIO stwierdziła, że zakres rozstrzygnięcia Izby wyznacza treść odwołania – kwestionowana w nim czynność, oraz przede wszystkim podniesione zarzuty.

Izba podkreśliła, że zarzuty muszą być skonkretyzowane w terminie na wniesienie odwołania.

„Zakres zarzutu wyznaczają okoliczności faktyczne, w których odwołujący upatruje niezgodności z przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy.” (KIO 2468/17)

Warto także podkreślić istotne i znaczące stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione w przytoczonym wyroku. Zgodnie z nim, jeśli strona nie odwołuje się do konkretnych okoliczności faktycznych, skład orzekający nie może samodzielnie ich wprowadzić do postępowania tylko dlatego, że można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.

 
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO