14.03.2018

Kto udowadnia kwestię rażąco niskiej ceny?

Zgodnie z art. 190 ust. 1a PZP ciężar dowodu rażąco niskiej ceny w ofercie spoczywa na Wykonawcy, który złożył tę ofertę. Ale uwaga, zasada ta dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego. Jeśli dany Wykonawca nie jest uczestnikiem postępowania odwoławczego, obowiązek ten przechodzi na Zamawiającego.

Co ciekawe, istnieją inne podmioty, które są zobowiązane do udowodnienia kwestii rażąco niskiej ceny. Sprawę tę podjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt 2467/17).

Odwołujący także jest zobowiązany!

W uzasadnieniu wyroku Izba podkreśliła, że art. 190 ust. 1a PZP nie zwalnia Odwołującego podnoszącego zarzut rażąco niskiej ceny od udowodnienia tego zarzutu. Obowiązek ten spoczywa na Odwołującym jako na inicjatorze sporu.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 PZP, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są zobowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej, mogą oni przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

Odnosząc się do przypadku, który rozpatrywała KIO podkreślono, że Odwołujący nie przedstawił dowodów w sprawie rażąco niskiej ceny. W odwołaniu zamieścił tylko porównanie kwestionowanych cen jednostkowych z cenami ofert innych Wykonawców, szczególnie z cenami swojej oferty. Przedstawił także porównanie wartości cząstkowych pozycji z analogicznymi pozycjami w innych ofertach. Odwołujący uznał przedstawione w odwołaniu ceny za rynkowe.

Powyższe – w ocenie KIO – uzasadniało oddalenie wniesionego w sprawie odwołania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO