15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia w postępowaniu ma poważne i daleko idące skutki. Od określonej wartości zależy m.in. czy do danego zamówienia zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 8 PZP, ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Ponadto, jak stanowi art. 11 ust. 8 PZP, minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ma przy tym na względzie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej – tzw. progi unijne.

KIO: oszacowanie wartości zamówienia ma doniosłe znaczenie

W uchwale z 26 marca 2019 r. (sygn. akt KIO/KD 19/19), Krajowa Izba Odwoławcza podjęła temat prawidłowego zakwalifikowania zamówienia pod kątem jego wartości.

Izba stwierdziła, że właściwe oszacowanie wartości zamówienia ma doniosłe znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania zamówienia jako zamówienia powyżej lub poniżej wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 PZP (sytuacji, kiedy ustawy się nie stosuje) czy powyżej lub poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (procedura krajowa lub unijna), jak również na dalszych etapach postępowania.

„Ustalenie wartości zamówienia stanowi zatem czynność przygotowawczą postępowania i determinuje dalsze działania Zamawiającego zmierzające do udzielenia zamówienia.” (KIO/KD 19/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa