30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

Jak wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych, w określonych sytuacjach Zamawiający może samodzielnie poprawić ofertę, która zawiera omyłkę. Taka poprawa oferty jest mocno ograniczona przez ustawę, a teraz również przez jeden z najnowszych wyroków KIO.

W wyroku z 19 października 2020 r., KIO pochyliło się nad art. 87 PZP, który ustala kiedy oraz w jakim zakresie Zamawiający może poprawić omyłkę w ofercie. Zgodnie z powyższym przepisem poprawienie oferty przez Zamawiającego może nastąpić w trzech sytuacjach:

1)kiedy poprawiane są oczywiste omyłki pisarskie,

2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 PZP)

W wyroku KIO 2000/20 Izba rozważała przypadek opisany w pkt 3 powyższego artykułu. Jak KIO podkreśliła w orzeczeniu, Zamawiający musi mieć wiedzę, w jaki sposób poprawić omyłkę. Wiedza ta musi wynikać z zapisów SIWZ oraz z treści oferty Wykonawcy.

Ponadto, wprowadzona poprawka nie może powodować istotnych zmian w treści oferty, a samej korekcie podlegają tylko omyłki oczywiste. Oznacza to, że poprawienie oferty jest możliwe tylko wtedy kiedy istnieje jeden, możliwy do samodzielnego ustalenia przez Zamawiającego, sposób jej poprawienia. W pozostałych przypadkach oferta nie może zostać poprawiona przez Zamawiającego.

Podsumowanie

Zamawiający może poprawić tylko oczywiste omyłki, które pojawiły się w ofercie Wykonawcy. Podstawą poprawienia oferty jest SIWZ oraz treść oferty złożonej przez tego Wykonawcę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO