12.07.2017

Na jakiej podstawie orzeka KIO?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 kwietnia 2017 r., podjęła się próby określenia jaka jest podstawa orzekania Izby. Innymi słowy, co Izba bierze pod uwagę orzekając w postępowaniu…

Zgodnie z art. 191 ust. 1 PZP przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowo, w myśl art. 191 ust. 2 PZP, wydając wyrok Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.

W sprawie o sygnaturze KIO 567/17; KIO 660/17, Izba uznała, że sformułowanie „w toku postępowania” z art. 191 ust. 2 PZP odnosi się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czego nie zmienia art. 190 ust. 1 zd. 2 PZP, zgodnie z którym strony mogą przedstawiać dowody na poparcie swych twierdzeń do zamknięcia rozprawy.

„Dowody strony mogą składać aż do zamknięcia rozprawy, jednakże mogą one dotyczyć tylko takiego stanu rzeczy, który został ustalony w toku postępowania.” (KIO 567/17; KIO 660/17)

Jeżeli po zamknięciu rozprawy ujawniono okoliczności odwołania, Izba otwiera taką rozprawę na nowo (art. 192 ust. 3 PZP). O tym, czym są istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności pisałem już tutaj.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO