20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Interpretacja art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez Wykonawców świadczenia, a także wymagań postawionych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnieć należy, że zgodnie z przywołanym przez KIO przepisem Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Co ważne, takie odrzucenie oferty jest obligatoryjne.

W ocenie Izby wyrażonej w wyroku z 8 maja 2019 r., oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ w szczególności w zakresie:

- ilości,

- jakości,

- warunków realizacji oraz

- innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

„Ponadto wskazać należy, iż odrzucenie oferty Wykonawcy na ww. podstawie prawnej może nastąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa.” (KIO 705/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa