20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

Interpretacja art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez Wykonawców świadczenia, a także wymagań postawionych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnieć należy, że zgodnie z przywołanym przez KIO przepisem Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Co ważne, takie odrzucenie oferty jest obligatoryjne.

W ocenie Izby wyrażonej w wyroku z 8 maja 2019 r., oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ w szczególności w zakresie:

- ilości,

- jakości,

- warunków realizacji oraz

- innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

„Ponadto wskazać należy, iż odrzucenie oferty Wykonawcy na ww. podstawie prawnej może nastąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa.” (KIO 705/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO