03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych określa przesłanki odrzucenia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. Wyliczone w przepisie przesłanki, w sposób bezwzględny obligują Zamawiającego do odrzucenia oferty.

Jedna z nich – wskazana w art. 89 ust. 1 pkt 8) PZP – stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Odrębny przepis wskazany precyzyjnie

W wyroku z 11 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła jednoznacznie, że odrzucenie oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 8 PZP wymaga wykazania jej nieważności na podstawie konkretnego przepisu prawa.

„Przepis ten musi ustanawiać sankcję nieważności czynności dokonanej z naruszeniem określonego przepisu.” (KIO 1198/19)

Izba zwróciła uwagę, że podmiot zarzucający brak odrzucenia oferty z powodu jej nieważności zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa, który o tym stanowi.

„Nieważność oferty może wynikać z przepisów kodeksu cywilnego lub z innych przepisów.” (KIO 1198/19)

W wydanym orzeczeniu Krajowa Izba Odwoławcza przedstawiła ponadto przykłady sytuacji, w których oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) PZP. To m.in. naruszenie przepisów kodeksu cywilnego: „niezachowanie formy pisemnej oferty, brak (niewykazanie) umocowania do złożenia oferty, bezprawność czynności, umowa o świadczenie niemożliwe”.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa