15.08.2018

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Prawo zamówień publicznych zawiera cały szereg przesłanek, które nie tyle upoważniają Zamawiającego, co zobowiązują go do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wśród nich znajdują się m.in. sytuacje, w których Wykonawca m.in.:

  • bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też
  • wraz z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Na temat przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 10 maja 2018 r. (sygn. akt KIO/KD 17/18).

Izba przypomniała, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyklucza się także Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W ocenie KIO, jak wynika z literalnej interpretacji przepisu, wykluczeniu na mocy powyższej przesłanki podlega zarówno Wykonawca, który:

  • „nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz ten, wobec którego występują przesłanki wykluczenia z postępowania, jak i ten,
  • który co prawda spełnia warunki i nie istnieją wobec niego podstawy do wykluczenia z postępowania, ale odpowiednio tego nie wykazał”

Wykonawcy muszą zatem pamiętać, że nie wystarczy sama świadomość tego, że spełnia się warunki udziału w postępowaniu. Fakt ten należy również odpowiednio wykazać.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO