31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

Prawo zamówień publicznych daje Wykonawcy możliwość uzupełnienia niekompletnych dokumentów w złożonej ofercie.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP, jeżeli:

  • Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP,
  • Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
  • oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Wyrok KIO: jednokrotna weryfikacja i naprawienie błędów

W wyroku z 30 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała na formalizm postępowania o zamówienie publiczne i ograniczone możliwości uzupełnienia dokumentów przez Wykonawców. Jak podkreśliła Izba te przesłanki powinny przekonywać, że to na Wykonawcy decydującym się na udział w postępowaniu przetargowym, ciąży obowiązek poprawnego przygotowania dokumentacji ofertowej, dołożenia należytej staranności i zachowania wymaganego poziomu profesjonalizmu.

„Procedura z art. 26 ust. 3 PZP umożliwia jednokrotną weryfikację i naprawienie błędów i niestaranności Wykonawców, bowiem to obowiązkiem Wykonawcy jest wprowadzenie mechanizmów weryfikujących poprawność dokumentacji przetargowej, nawet jeśli wiąże się z dodatkowymi kosztami po jego stronie” (KIO 1598/20)

Podsumowanie

Wykonawca jest zobowiązany dochować należytej staranności przygotowując ofertę. Jednak z uwagi na fakt, że w dokumentacji mogą się pojawić błędy ludzkie, ustawodawca wprowadził możliwość jednokrotnego poprawienia omyłek Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO