27.06.2018

Ocena istotności zmian umowy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W art. 144 prawo zamówień publicznych zakazuje zmian postanowień umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, złożonej przez Wykonawcę, który ostatecznie wygrał prowadzone przez Zamawiającego postępowanie.

Jednocześnie, w tym samym artykule, zakaz ten doznaje ograniczenia, albowiem wskazane są w nim przesłanki, które go wyłączają. Jednym z przykładów jest zniesienie zakazu zmian postanowień, jeżeli zostały one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres (w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian).

W kwestii ustalenia, jakie zmiany należy uznać za dopuszczalne, stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 930/17).

Stanowisko WSA

W ocenie Sądu, przepis art. 144 ust. 1 PZP nie wskazuje, jakie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego należy traktować jako istotne. Jednak zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza warunki, które – gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia – umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

„Zmiana terminu wykonania umowy może być zmianą istotną, ale każdy przypadek wymaga zindywidualizowanej analizy i oceny. Zatem w sytuacji zastosowania powołanego przepisu – organ zobowiązany jest wykazać konkretne indywidualne fakty, które świadczą o wystąpieniu "istotności" zmian.” (I SA/Kr 930/17)

Podsumowanie

Pamiętać zatem należy, że o tym czy zmiana jest istotna, decydują przede wszystkim zapisy w dokumentacji oraz okoliczności konkretnej sprawy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa