09.08.2017

Odrzucenie oferty a ustanowienie wadium

Hipotezą normy zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP objęta jest okoliczność niewniesienia lub nienależytego wniesienia wadium, w przypadku gdy Zamawiający żądał jego wniesienia. Orzekła tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 kwietnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt KIO 632/17.

W orzeczeniu Izba zwróciła uwagę, że brak wniesienia wadium w określonym terminie nie jest jedyną okolicznością, którą należy uznać za równoznaczną z niewniesieniem wadium. „Zważywszy na charakter przepisów normujących instytucję ‘wadium’ oraz cel omawianej instytucji stwierdzić należy, iż z niewniesieniem wadium będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, gdy wadium nie zostanie wniesione w wysokości określonej przez Zamawiającego lub w dopuszczalnej przez ustawę formie, a także jeśli nie będzie stanowiło zabezpieczenia Zamawiającego.”

„Mając na uwadze cel wniesienia wadium, przy uwzględnieniu celowościowej i funkcjonalnej wykładni treści art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP nie może dojść do odrzucenia oferty Wykonawcy, który ustanowił na rzecz podmiotu zamawiającego wadium spełniającego jego typowe funkcje i pozwalającego Zamawiającemu na zaspokojenie swoich uzasadnionych roszczeń w przypadkach enumeratywnie wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 PZP” (KIO 632/17)

W ocenie KIO należy zgodzić się z poglądem, że odkodowanie sensu gwarancji ubezpieczeniowej nie może opierać się wyłącznie na jej literalnym brzmieniu, a konieczne jest odwołanie się do metod wykładni oświadczeń woli.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO