06.09.2021

Odrzucenie oferty ze względu na niejednoznaczność ceny

Oferta zawierająca dwie różne ceny za to samo zamówienie jest nieważna ze względu na naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych – wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 1 czerwca 2021 r. Wystąpienie dwóch różnych cen sugeruje, że Wykonawca złożył nie jedną, ale dwie oferty.

Jak czytamy w wyroku KIO 1040/21, stosownie do przepisów PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Co więcej, nawet oferta złożona na jednym formularzu ofertowym ale zawierająca dwie różne ceny, w praktyce oznacza złożenie dwóch różnych ofert.

Jako drugi powód odrzucenia takiej oferty, Izba wskazała naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców. Zgodnie z PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca ma możliwość wyboru ceny po otwarciu ofert i zapoznaniu się z cenami innych Wykonawców, zdecydowanie stanowi to naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców, gdyż stawia jednego z Wykonawców w pozycji uprzywilejowanej, innej i znacznie korzystniejszej niż innych.

Właśnie dlatego w przypadku niejednoznaczności ceny, Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty i nie jest dopuszczalne wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Gdyby było to możliwe, Wykonawca nie wyjaśniałby treści oferty, ale dokonywał wyboru jednej z cen, co byłoby zarówno niedopuszczalne, jak i naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców.

Podsumowanie

Złożenie oferty zawierającej dwie różne ceny oznacza złożenie przez tego samego Wykonawcę dwóch różnych ofert. Wykonawca natomiast może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO