14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest podstawową częścią zamówienia, a jej wypełnienie stanowi jeden z głównych celów oferty. W jednym z ostatnich wyroków KIO wypowiedziała się, kiedy oferta nie spełnia SIWZ oraz jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy, jeśli Zamawiający ich zażąda.

 W wyroku z 26 października 2020 r. (KIO 2193/20) Izba najpierw sprecyzowała, że z ofertą niezgodną z SIWZ mamy do czynienia, kiedy:

 „[…] zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu wykonania przedmiotu zamówienia ukształtowanym przez Zamawiającego i zawartym w SIWZ wymaganiom.

Wspomniane w wyroku wymagania mogą być określone w SIWZ lub w jego załącznikach. Zatem nie tylko wymagania wymienione bezpośrednio w SIWZ są wiążące dla Wykonawcy. KIO podkreśliła, że niezgodność oferty z SIWZ stanowi przesłankę obligatoryjnego wykluczenia oferty.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Wykonawca może być zobowiązany przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień do oferty. Również ta kwestia została poruszona przez KIO. Zdaniem Izby wyjaśnienia powinny umożliwić Zamawiającemu podjęcie decyzji, co do przyjęcia lub odrzucenia oferty.

Ponadto, jeśli wyjaśnieniom podlega podana w ofercie cena, to Wykonawca powinien odnieść się do wszystkich elementów składowych danego zamówienia. Powienien również wyjaśnić sposób wyceny każdego z elementów, jaki musi być uwzględniony w ramach danego przedmiotu zamówienia.

Podsumowanie

Niezgodność oferty z SIWZ obligatoryjnie usuwa ofertę z postępowania.

Zamawiający może oczekiwać wyjaśnień, co do złożonej oferty. Wyjaśnienia Wykonawcy muszą umożliwiać mu podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO