22.03.2017

Odwołanie od zaniechania czynności w postępowaniu podprogowym

Krajowa Izba Odwoławcza w licznych postanowieniach odrzuca odwołania złożone na zaniechanie przez Zamawiającego czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (zamówienia podprogowe).

Do tej pory KIO wydała 9 postanowień o odrzuceniu odwołania z uwagi na treść art. 180 ust. 2 PZP. Artykuł ten dopuszcza odwołania w sprawach zamówień podprogowych tylko wobec czynności Zamawiającego, zdaniem KIO wykluczając „zaniechanie czynności” Zamawiającego (jak np. KIO 2084/16, KIO 2059/16, KIO 1910/16, KIO 1862/16).

Wobec tych postanowień KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych składa skargi do Sądów Okręgowych. Prezes UZP argumentuje, że zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP odwołanie może być złożone na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu pozwala na rozpatrywanie odwołań na czynności zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy czy zaniechanie wykluczenia Wykonawcy.

Wyroki Sądów Okręgowych potwierdzają jednak interpretację przyjętą przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jest to interpretacja zawężająca, zgodnie z którą odwołanie podlega rozpatrzeniu jeśli dotyczy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W tym rozumowaniu w odwołaniu należy udowodnić, że wybrana oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO