22.03.2017

Odwołanie od zaniechania czynności w postępowaniu podprogowym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w licznych postanowieniach odrzuca odwołania złożone na zaniechanie przez Zamawiającego czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (zamówienia podprogowe).

Do tej pory KIO wydała 9 postanowień o odrzuceniu odwołania z uwagi na treść art. 180 ust. 2 PZP. Artykuł ten dopuszcza odwołania w sprawach zamówień podprogowych tylko wobec czynności Zamawiającego, zdaniem KIO wykluczając „zaniechanie czynności” Zamawiającego (jak np. KIO 2084/16, KIO 2059/16, KIO 1910/16, KIO 1862/16).

Wobec tych postanowień KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych składa skargi do Sądów Okręgowych. Prezes UZP argumentuje, że zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP odwołanie może być złożone na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu pozwala na rozpatrywanie odwołań na czynności zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy czy zaniechanie wykluczenia Wykonawcy.

Wyroki Sądów Okręgowych potwierdzają jednak interpretację przyjętą przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jest to interpretacja zawężająca, zgodnie z którą odwołanie podlega rozpatrzeniu jeśli dotyczy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W tym rozumowaniu w odwołaniu należy udowodnić, że wybrana oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa