18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O dokonanym poprawieniu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Uprawnienie do poprawienia omyłek doznaje jednak pewnych ograniczeń. Zgodnie m.in. z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 7 sierpnia 2019 r., o możliwości poprawienia omyłki rozstrzyga odpowiedź na pytanie: czy po poprawieniu wad oferty jej treść zostanie istotnie zmieniona, czy też nie.

„Poprawienie omyłki jest szczególnym, typowym dla PZP przepisem dotyczącym wykładni oświadczeń woli – nie może natomiast posłużyć jako instrument zmiany takiego oświadczenia.” (KIO 1383/19, KIO 1396/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO