17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może złożyć jedną ofertę, chyba że dopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający wybiera jedną, najkorzystniejszą. Oceny dokonuje na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyroku z 8 lutego 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do kwestii wyceny składanych przez Wykonawców ofert. W orzeczeniu (w sprawie o sygn. akt KIO 116/19),  Izba uznała, że Wykonawcy są zobowiązani do dokonania wyceny oferty na podstawie załączonej przez Zamawiającego dokumentacji.

„Zastają pewien określony stan i na jego podstawie podejmują decyzję, co do ewentualnego udziału w postępowaniu i sposobu dokonania wyceny.” (KIO 116/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO