26.04.2017

Oferta zawierająca dwa odmienne produkty podlega odrzuceniu

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 lutego 2017 r. (KIO 244/17) oddaliła odwołanie złożone przez Wykonawcę, który zaoferował dwa różne produkty, podczas gdy Zamawiający nie dopuszczał ofert wariantowych. Bez znaczenia był fakt, że oba produkty spełniały wymagania Zamawiającego.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy. Treść złożonej oferty nie odpowiadała bowiem treści SIWZ, gdzie Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych.

W uzasadnieniu wyroku KIO potwierdziła, że w ofercie Wykonawca wskazał, iż realizowałby zamówienie przy pomocy dwóch różnych produktów. Jak wskazała Izba, nie jest istotne, że spełniały one wymagania Zamawiającego.

Zatem, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferowanie dwóch odmiennych produktów od różnych producentów można uznać za złożenie w postępowaniu dwóch niezależnych ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO