02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Regulację taką zawiera art. 36a ust. 1 PZP. Jednak w art. 36a ust. 2 PZP Zamawiający uzyskał uprawnienie do częściowego ograniczenia tej możliwości. Zamawiający może bowiem zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę:

-      kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

-      prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

O wskazanym przeze mnie uprawnieniu Zamawiającego wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 maja 2019 r. Jak stwierdziła Izba, przysługujące Zamawiającemu uprawnienie nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i nieuzasadnionego ograniczenia Wykonawcom dostępu do zamówienia.

„Stąd konieczność ścisłej interpretacji art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP – kluczowa część przedmiotu zamówienia w rozumieniu tego przepisu nie oznacza głównego elementu (zakresu) zadania, tylko część, którą musi osobiście wykonać wybrany Wykonawca, jako podmiot, który dysponuje określonymi, osobistymi cechami pozwalającymi na prawidłową realizację tego szczególnego elementu.” (KIO 867/19)

W ocenie KIO oznacza to zazwyczaj wykonanie zadania o charakterze twórczym, artystycznym lub zadania wymagającego ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej.

Podsumowanie

Warte zapamiętania jest stanowisko Izby w zakresie udziału podwykonawców w prowadzeniu robót budowlanych. Jak stwierdziła KIO, nawet konieczność realizacji prac budowlanych o bardzo złożonym charakterze nie daje podstawy do ograniczenia dostępu podwykonawców do udziału w realizacji zamówienia.

Podziel się artykułem