21.02.2017

Omyłka a błąd w ofercie Wykonawcy

Omyłki w ofercie nie wolno utożsamiać z popełnionym w niej błędem! Wyraźną różnicę pomiędzy omyłką a błędem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 października 2016 r. (KIO 1889/16).

KIO orzekła, że każdy zapis – w dowolnym znaku – może zostać dotknięty omyłką. Co ważne, o tym jakiego rodzaju jest ta omyłka, nie decyduje charakter informacji, w jakiej się ona znalazła.

Omyłka ma inne znaczenie niż popełniony przez Wykonawcę błąd. Omyłka jest pewną nieścisłością w treści oferty, która może powodować jej nieczytelność, a wynika chociażby z niezachowania należytej dokładności przez Wykonawcę.

Błąd z kolei jest efektem przyjęcia „złych założeń, co wpływa na treść oświadczenia, złożonego w ofercie”.

„Zasadniczo zatem błąd nie jest oczywisty, gdyż wymaga znajomości błędnych założeń, jakimi kierować miałby się Wykonawca sporządzając ofertę.” – KIO 1889/16

Na zakończenie warto wspomnieć, że na mocy art. 87 ust. 2 PZP, Zamawiający poprawia w ofercie, omyłki a nie błędy. Musi zrobić to niezwłocznie, zawiadamiając o popełnionej omyłce właściwego Wykonawcę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO