30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

Po kilku sprzecznych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie składanej „elektronicznej oferty”, o których pisaliśmy tutaj – zeskanowana oferta oraz tutaj – elektroniczna oferta, Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną w tej sprawie.

Najważniejszą tezą opinii UZP z 12 kwietnia 2019 r. jest uznanie za „elektroniczną ofertę” skanu oferty. Jak tłumaczy urząd: „ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny”.

Urząd Zamówień Publicznych zastrzega również, iż „nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF), będzie uznany za elektroniczną kopię. W każdym przypadku należy brać pod uwagę kontekst wystawienia i złożenia danego oświadczenia lub dokumentu.”

Na koniec zaś UZP podkreśla, iż „w przypadku zeskanowania oferty Wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.”

Opinia rozwiewa wszelkie wątpliwości powstałe na gruncie orzecznictwa KIO. Należy uznać, że opinie Urzędu Zamówień Publicznych to właściwy sposób rozstrzygania kontrowersji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi