10.05.2017

Opinia biegłego nie może zastępować uzasadnienia decyzji Zamawiającego

Przepis art. 92 ust. 1 PZP umożliwia posługiwanie się opinią biegłego dla faktycznego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy. Jednak opinia nie może zastępować uzasadnienia.

Powołanie biegłego możliwe na każdym etapie postępowania

Jak czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 1 marca 2017 r. (KIO 72/17), Zamawiający może powołać biegłego na każdym etapie postępowania jeżeli czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wymagają wiadomości specjalnych.

Uzyskaną opinię Zamawiający może streścić lub zacytować w decyzji, albo też wskazać jako swoje stanowisko w formie załącznika do decyzji. Ważne jest także, aby w decyzji Zamawiający podał podstawy, a zwłaszcza okoliczności faktyczne, w związku z którymi nastąpiło odrzucenie oferty.

Uzasadnienie odrzucenia oferty – precyzyjne

Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę w założeniu jest opracowaniem specjalistycznym, zazwyczaj bardzo obszernym i zawierającym specjalistyczne analizy. Tymczasem uzasadnienie odrzucenia oferty musi być jasne i precyzyjne w swej treści i nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych. Odesłanie do opinii nie może zastępować obowiązku Zamawiającego w zakresie podania podstawy prawnej i faktycznej odrzucenia oferty.

Wykonawca powinien mieć możliwość odniesienia się do powodów odrzucenia jego oferty. Taka wiedza pozwala mu na podjęcie decyzji o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej, o zakresie podnoszonych w odwołaniu zarzutów i ich uzasadnieniu. Pozwala także na przedstawienie odpowiednich dowodów wymaganych, zgodnie z art. 190 ust. 1 PZP, w postępowaniu odwoławczym.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO