16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wśród wymagań przewidzianych w wyżej przywołanym art. 29 ust. 1 PZP wskazać należy m.in. potrzeby Zamawiającego. W uchwale podjętej 24 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za znaczące należy uznać rzeczywiste uzasadnione potrzeby Zamawiającego. W ocenie KIO powinny one mieć charakter obiektywny.

„Przez co należy także rozumieć obiektywne potrzeby, które można udowodnić, oraz okoliczności wskazujące, że zaspokojenie tych potrzeb nastąpi bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia” (KIO/KD 26/19)

Należy przypomnieć, że w myśl art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie mają zatem pełnej dowolności w określaniu przedmiotu zamówienia, są ograniczani przez przepisy ustawy, które w tym przypadku należy bezwzględnie stosować.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO