02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

Celem art. 29 ust. 1 PZP jest wyeliminowanie elementu niepewności Wykonawców, co do oczekiwań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia i zagwarantowanie im wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 4 lipca 2019 r. Izba podkreśliła, że Zamawiający zobowiązany jest opisać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia na tyle wyczerpująco, aby każdy Wykonawca miał pewność, czego Zamawiający oczekuje i w jaki sposób to wykonać.

„Oczywistym jest, że określenie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i przyszłym nabywcą określonych towarów czy usług, a konieczności zachowania uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia złożenia oferty przez jak najszerszy krąg Wykonawców, w oderwaniu od potrzeb Zamawiającego.” (KIO 1129/19)

Jednakże – niezależnie od powyższego – nie jest dopuszczalny opis przedmiotu zamówienia, w efekcie którego ograniczeniu ulega możliwość złożenia oferty przez Wykonawców, którzy posiadają „wszelkie kwalifikacje i możliwości jego wykonania, a nie mogą złożyć oferty z uwagi na brak informacji, które są dla nich niezbędne, aby przedmiot zamówienia zrealizować”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi