27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

W momencie, kiedy upływa termin na składanie ofert nie ma już możliwości zmiany treści SIWZ – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 3 września 2019 r. KIO podkreśliła, że dokumentacja postępowania – od momentu jej udostępnienia – jest wiążąca dla Zamawiającego. Wykonawcy zaś mogą wpływać na jej kształt przy użyciu ustawowych instrumentów, czyli poprzez zaskarżenie jej treści czy zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Co jednak należy podkreślić, po otwarciu ofert przez Zamawiającego, treść dokumentacji danego postępowania nie może zostać zmieniona.

„Na etapie oceny ofert nie ma możliwości "zmiany reguł gry" zawartych w SIWZ, ponieważ takie działanie jest sprzeczne z prawem, a także stanowiłoby naruszenie zasad generalnych PZP oraz powodowałoby odstąpienie od zasady obiektywizmu, na rzecz nieuzasadnionej uznaniowości, co byłoby zaprzeczeniem istoty procedury udzielania zamówień publicznych.” (KIO 1604/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi