04.10.2021

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcom. W wyroku KIO 1381/21 Izba wskazała, na jakiej podstawie wypłata taka może nastąpić.

Tylko przy zamówieniach dotyczących robót budowlanych

Na początku należy przypomnieć, że możliwość zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy dotyczy wyłącznie zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy spada na Zamawiającego dopiero w sytuacji, kiedy Wykonawca się od tego obowiązku uchyla.

Oznacza to, że Zamawiający może zapłacić Podwykonawcom wyłącznie za te wierzytelności, które stały się wymagalne. Na jakiej jednak podstawie Zamawiający ma wiedzieć lub sprawdzić, że wymagalna wierzytelność nie została już wypłacona przez Wykonawcę?

Zamawiający może sprawdzić dokumenty księgowe Wykonawcy

W wyroku z 5 lipca 2021 r. KIO wskazała, że pewnym źródłem tej wiedzy są dokumenty księgowe: faktury lub rachunki. Do ich wystawienia zobowiązani są tak samo Zamawiający dokonujący płatności wymagalnych wierzytelności na rzecz Wykonawcy, jak i Wykonawca regulujący swoje zobowiązania wobec Podwykonawcy.

Z powyższego obowiązku wynika, że wskazane dokumenty księgowe nie mogą zostać zastąpione przez oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazujące na brak wymagalnych wierzytelności. Jak wskazała Izba: „skoro te dokumenty są wystawiane, nieuzasadnione jest ich zastępowanie przez oświadczenie własne Podwykonawcy”.

Aby umożliwić Zamawiającemu weryfikację prawidłowego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami jest on uprawniony do wymagania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Podsumowanie

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio do Podwykonawcy wyłącznie w przypadku wierzytelności wymagalnych. W celu weryfikacji, czy Wykonawca dokonał już zapłaty, Zamawiający jest uprawniony wezwać Wykonawcę do przedłożenia stosownych dokumentów księgowych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa